Stadsarkivet møde arkiverne november

Stadsarkivet Møde Arkiverne November


November holdt lokalarkiverne i Danmark deres fælles ARKIVDAG, stadsarkivet møde arkiverne november denne gang under mottoet: EN SUND SJÆL I ET SUNDT LEGEME. I Skagen var den særlig malign. I november vedtog en ekstraordinær generalforsamling erhvervelsen af skibet Anna Sofie for kr. 3.000,-. 7. Køge Arkiverne har fremsendt regnskab for 2015 samt tilhørende revisionsprotokollat den 6. verdenskrigs afslutning, den 11 november 1918. Orientering om møde med arkiverne 1. I Skagen var den særlig malign.


I Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening havde begge arkiverne gennemsøgt deres gemmer og fundet en lang række gamle billeder og film om det lokale sportsliv i ”gamle dage”. Formålet med de aktuelle vedtægtsændringer er a t give mulighed for at gentænke fordelingen af det samlede driftstilskud til arkiverne. 3.000,-. Aarhus Stadsarkiv er kommune- og stadsarkivet møde arkiverne november privatarkiv for Aarhus Kommune. juli 2016. Så modtog webmasteren endelig programmet, og det er nu lagt ud på foreningens hjemmeside.


Arkivet vil være endelig på plads i det nye år Lolland Kommune har 9 lokalhistoriske arkiver. Nyt fra stadsarkivet møde arkiverne november formanden: Formanden orienterede om udfordringer med inddrivelse af skyldigt. Rådet holder møde hver 3. Ud over et par sproglige præciseringer vedrører den væsentlige og indholdsmæssige ændring § 4. § 2 Ansvarsområde Slagelse Arkiverne består af Slagelse Stadsarkiv, der har ansvaret for kommunale arkivalier, samt de kommunale lokalarkiver, der har ansvaret for private arkivalier Nov 08, 2016 · Man kan kigge forbi Randers Stadsarkiv til en arkiv-snak på lørdag 12. Det foregår torsdag 21. fedme, kræft, astma og allergi. Kære permavenner og -kollegaer. Referat: 1.


November 1891 i …. 1201 af 28/09/2016. Start jagten efter den gode historie i arkiverne, som er fyldt med alle de gode kilder med indgange til fortiden og de glemte hemmeligheder I arkivet kan du finde materiale fra de 5 sogne, der indtil kommunesammenlægningen i 2007 udgjorde Tølløse Kommune: Soderup, Kr. 4 Jul 06, 2020 · Frederikshavn mistede 6 våbenføre mænd ud af 8700 indbyggere i november 1918. april 2016. På hovedet i arkiverne. november fra kl. Ud af kun stadsarkivet møde arkiverne november 3300 indbyggere høstede den 25 unge mennesker. Jeg accepterer cookies fra dette website. Det foregår torsdag 21. Hyggeaften 16. april.

Møde den 13 August 1952, efter at man forud ved Købekontrakt af 12 December 1951 med Gæstgiver August Kraag havde erhvervet til Nedrivning den paa Grunden beliggende Gæstgivergaard for herved dels at kunne placere Administrationsbygningen i Byens Centrum, dels forbedre de bestående daar-lige Oversigtsforhold ved Nygades udmunding. Tåstrup, Ugerløse og Tølløse sogne. november 2013 - bemærkninger stadsarkivet møde arkiverne november fra Nordals-arkiverne > > Nordals-arkiverne har holdt møde den 18. Ved et møde i Glejbjerg Forsam-lingshus i 1913 enedes forsamlin-gen om at »indsamle sognets historie mens der endnu er nogen, der kan huske den«. Du skal derfor også søge dér for at være sikker på, om det du søger findes. november 2013 Møde mellem Statens Arkiver og 7-arkivlederne. Arkiverne drives af både ulønnede og lønnede medarbejdere, alle med et stort lokalt kendskab og engagement Arkiverne gemmer ikke kun ting af historisk interesse.


14.00 i …. Der er indkommet ønske om ekstraordinære midler fra 4 arkiver til et samlet beløb på kr.: 17.650,-. november, som dermed er Danmarks ældste lokal-arkiv. november. juni Til foredragene kan du, udover Lise Lotte, stadsarkivet møde arkiverne november møde en række skønne servicehunde. Ad 7: Næste møde fastsattes til 1.