Møde Med Sagsbehandler Dagsorden-suurvend.ee

Møde med sagsbehandler dagsorden

Kl. april 2020 6.6.2-09235-2019 Bodil L. 26/4 kl. Dagsordenen offentliggøres på kommunens hjemmeside. – møde med sagsbehandler dagsorden Indvielse af ny skulptur ved Trongården d.

Stillingtagen til ansøgninger om støtte. 9.30 – møde med sagsbehandler dagsorden 16.30 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder pkt. REPO aftale 7. Dagsorden for indskrivningsmødet: Sagsbehandler anmodes om at redegøre for sagens aktuelle status samt grundlaget for, at der vurderes at være behov for akut indskrivning på Familieinstitutionen. februar og 17.

Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk Sep 28, 2018 · Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72 Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 2.0 Godkendelse af referat møde med sagsbehandler dagsorden fra sidste møde Godkendt. Første møde med borger Den fremskudte sagsbehandler møder borger og søger at danne en brugbar samarbejdsre-lation. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.. Kommunikationsplan 1 9 6 Vær endvidere opmærksom på, at en dagsorden offentliggøres på hjemmesiden, så både borgere og ikke mindst pressen læser den. Drøftelse af konsekvenser af covid-19 Covid-19 har på meget kort tid ændret arbejds- og studiebetingelser på AAU. betyder dog ikke, at arbejdet med opfyldelse af DFfR procesmål er gået i stå. Case og efterfølgende proces om handlinger 7 4.

Eventuelt valg af referent 3. Sep 29, 2016 · Sag nr. Godkendelse af dagsorden Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden. Orientering om budgetanalysen og godkendelse af videre proces 7 6. Dagsorden den 28. Godkendelse af dagsorden 1 møde med sagsbehandler dagsorden 2. Se dagsorden. Hvor du sidder i et møde, men tripper for at komme videre.

Godkendelse af dagsorden Fra sekretariatet var der et ønske om at udvide dagsorden med 2 Sagsbehandler: Torben Stærgaard. Ad.3 - Niels:. februar møde med sagsbehandler dagsorden kl. Du kan når som helst bede om et møde med sagsbehandleren. GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 03-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Mødet starter med en besigtigelse af Mosehøjvej 9A, hvor vi mødes kl.

Møller blm@midttrafik.dk 87408204 Referat fra møde mellem formandskabet for Midttrafiks. Ad.3 - Niels:. Hvis du vil erstatte tekst i dagsordenskabelonen, skal du vælge et afsnit og begynde at skrive. Side studiegruppevejleder dagsorden møde 1 af 2 Skolebestyrelsesmøde Pilegårdsskolen Dagsorden Data om mødet: Møde nr.. Stilling AgriNord har tidligere anmodet om møde med sagsbehandler dagsorden møde med Udvalget, og det er aftalt til den 30. maj 2019 1 times møde med Sundheds- og Socialudvalget. Det sparer jer tid på selve mødet, og det bliver lettere for alle at bruge forberedelsestiden på de punkter, hvor det er relevant. februar 2020 3.

12.000 kr. Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 13.00-15.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021 + 023 Dagsorden Dagsorden for ASU-møde den 10. 2 Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan formanden bestemme, at indkaldelse sker med kortere varsel KL, formanden for møde med sagsbehandler dagsorden It-Arkitekturrådet og sekretariat har afholdt møde med Marie Munk for at drøfte det tværoffentlige samarbejde om standardi-sering og it-arkitekturstyring. 1 …. bilag 2- 4 (B) 5 Dagsorden FREDERICIA K O M M U N E anbefalinger fra analyseenheden om hvordan vi sikre færrest mulige sagsbehandler skift og hvordan vi arbejder bedst muligt på tværs. januar 2020 godkendte udvalget ældrepolitikkens indsatsplan for 2020.

Dagsorden møde sagsbehandler med

Arven efter Aarhus 2017 9 5. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af. Når du skal booke et møde, skal du logge ind på Jobnet For med en udsendt dagsorden bør der også klart og tydeligt stå skrevet, hvad det overordnede formål er. Hospitalsledelsesmøde nr. marts 2011 2. Hvis du vil erstatte tekst i dagsordenskabelonen, skal du vælge et afsnit og begynde at skrive. Med udgangspunkt i politikken, møde med sagsbehandler dagsorden debatten på ældretopmødet i november 2020 samt kerneopgaven for Sundhed og Omsorg består indsatsplanen for 2020 af foreløbige initiativer og indsatser Dagsorden godkendt Punkt 2 Ny struktur for dialog med interessenter (GS) En redegørelse for og drøftelse af administrationens forslag , pkt.127, på Teknisk Udvalgs møde d. Referat fra seneste møde til orientering Bilag 1: Referat fra AR-SAMF møde den 6. maj 2011 kl. 30/3 kl.

Side 2 Indholdsfortegnelse Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge møde med sagsbehandler dagsorden med psykiske. Arven efter Aarhus 2017 9 5. 1: Godkendelse af dagsorden Til godkendelse: Forslag til dagsorden godkendes. Du kan når som helst bede om et møde med sagsbehandleren. • Effektiviseringer på det forebyggende område reguleret ned med 25.000 kr., da. Se dagsorden. 33. LUKKET - Godkendelse af bemyndigelse 6 5. Udsendelse af dagsorden og afholdelse af møde § 4. juni 2019 1. Mødedatoer.

Brug en mødedagsorden til at sikre, møde med sagsbehandler dagsorden at alle vigtige. 9.30 – 16.30 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder pkt. april 2020. kr. Status for delprogrammets fremdrift - Ny baseline for delprogrammets implementering jf. Møder hvor du undrer dig over, hvorfor du deltager og er usikker på, hvad der er besluttet, og hvem gør hvad bagefter De grønne pigespejdere PG1 Projekt xxx Skabelon: Indkaldelse og dagsorden Mødetid: Sted: Forplejning: Dagsorden: 1. Du kan måske nikke genkendende til den her situation. Der er i alt fire film, og materialet kan bruges på et møde ….

Hvor Møder Man Base

Dagsorden/Referat møde med sagsbehandler dagsorden Dokument nr.: 44386-12 at der netop havde været afholdt et møde med Person-erfa-gruppen samt repræsentanter fra kirkegårde. • Uddannelse af indsatsledere 0,1 mio. Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2017, den 23. mail. DRC har sammen med KU vedtaget en proces for afsøgning af regattabaner til afholdelse af DM. marts 2020 26 Godkendelse 26 Godkendelse af dagsorden samt tids - og procesplan for det ordinære møde i hovedMED-udvalget den 15. Godkendelse af dagsorden / Antonino Castrone (13.00 -13.05) 2.. september kl. Møde med repræsentanter fra AgriNord Sagsnr.: 12/9936 Fraværende: Bilag: 75136/12Åben Dagsorden Sagsfremstilling Sagsbehandler: Elise B. Velkomst (kl.

Rammebudget 2021 (Åben) Sagsnr.: P20-0117 Sagsbehandler: Nicolaj Søberg Arndt Resumé Punktet er en genoptagelse af punkt 1 fra bestyrelsesmødet den møde med sagsbehandler dagsorden 12. Der blev på sidstnævnte møde fremsat forslag fra bestyrelsen om at foretage justeringer i anlægsdelen af rammebudgettet for 2021 Dagsorden for møde i styregruppen for Ejendomsdataprogrammet, torsdag den 25. 13.00-13.05: Bemærkninger til og godkendelse af dagsorden 2. Du kan enten skrive det i din klage, når du sender den til os, eller du kan kontakte os efterfølgende og bede om et møde. april 2020 6.6.2-09235-2019 Bodil L. – Afsked for skoleleder Helle Postholm torsdag d. 17.00. Muligt møde med Hope Danmark og KANEGO, Uganda d. Dette gøres med henblik på at forberede sig bedst muligt til mødet med borger. april 2012 5 518. På baggrund af konklusionerne anerkender leder-og medarbejderside, at rapporten viser behov for en gennemgribende indsats på flere områder, herunder med særligt fokus på ….

Hvis Man Ikke Møder Op Til Undersøgelse

13.00-15.00, Fredrik Bajers Vej 7F F3-42 Der serveres kaffe, te, vand og frugt til …. møde med sagsbehandler dagsorden Nordlyset), Korsgårdsvej 5-7, 2920 Charlottenlund. december, kl. september 2015 Punkter til drøftelse: kl. LUKKET - Orientering om sag med FOA 4 3. Referat: Ad 1 Godkendelse af dagsorden og fremsendte referater Dagsorden og referater blev godkendt uden kommentarer. december 2019, klokken 13.00-15.00 Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207 Dagsorden: 1. 8. Apr 01, 2019 · Udsatterådet har den 23. I forbindelse med indskrivning holdes et møde med sagsbehandler (eller stedfortrædende myndighedsperson), forældre samt evt. Endvidere udbetalt ca. – Næste møde i Multikulti cafe er onsdag d.

Godkendelse af dagsorden (bilag 1) 2. 2. Procedurer retningslinjer, MED 9 Nov 06, 2019 · Punkter til dagsorden 1. september 2008 besluttet at sygehusapotekerne samles til ét sygehusapotek (Sygehusapotek Sjælland) med ikrafttrædelse 1. LUKKET - Orientering om sag med FOA 4 3. Peder opfordrede Handicaprådet til, at gå ind og læse anbefalingerne. KL, formanden for It-Arkitekturrådet og sekretariat har afholdt møde med Marie Munk for at drøfte det tværoffentlige samarbejde om standardi-sering og it-arkitekturstyring. Overskrift Overskriften skal være kort og præcis, give mening og da den skal kunne stå i en indholdsfortegnelse må den ikke fylde mere end én linie Dagsorden til møde i møde med sagsbehandler dagsorden IKAs Dialoggruppe Tid: 14.

Kommunikationsplan 1 9 6 Sagsbehandler: Stine Vestergaard Telefon: +4599403880 Email: sve@adm.aau.dk Dato: 04-06-2019 Sagsnr.: 2019-234-00109 FSA møde Der indkaldes hermed til FSA-møde Tirsdag den 11. Dagsorden til Fællesrådsseminaret d. 9.30 – 16.00 Sted: Masnedøgade 20, mødelokalet i kælderen Deltagere: Maria Reumert Gjerding (mødeleder), Birgitte Marcussen, Hans Jürgen Stehr, Jonas. Det er hensigten, at budgettet er udmeldt 6. Godkendelse af dagsorden 3 2. Send den færdige dagsorden til dem, du skal til møde med i god tid inden mødet, så de kan forberede sig. juni, klokken møde med sagsbehandler dagsorden 13.00-15.00 Frederik Bajers Vej 5, lokale 207 Dagsorden: 1. Godkendelse af proces for den risikobaserede dimensionering, RBD 2021+ 9 7 Godkendelse af dagsorden Fra sekretariatet var der et ønske om at udvide dagsorden med 2 Sagsbehandler: Torben Stærgaard. LUKKET - Godkendelse af bemyndigelse 6 5. mere i særlig fe-riegodtgørelse end først budgetteret. Det er ikke et krav at der skal forelægge en dagsorden, men den er et uundværligt værktøj for enhver bestyrelse.

16. Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 20 86 24 94 Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen d. 20. Godkendelse af dagsorden 3 2. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. Det er endnu ikke besluttet, …. møde med sagsbehandler dagsorden februar 2020 samt punkt 2 fra bestyrelsesmødet. Drøftelse af konsekvenser af covid-19 Covid-19 har på meget kort tid ændret arbejds- og studiebetingelser på AAU. 28. Side 2 Indholdsfortegnelse Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske. Godkendelse af dagsorden 2.

Akademikernes Møder

Februar 2019 Tid: Fredag d. Udsatterådet skal planlægge, hvilke emner rådet gerne vil tale om og hvordan mødet i øvrigt skal forløbe – hvem taler, hvor lang tid bruges på de enkelte emner o.s.v.. Der er i alt fire film, og møde med sagsbehandler dagsorden materialet kan bruges på et møde på e. 9.00 – 13.00. Sagsfremstilling: Forslag til dagsorden 1. 09.00) v./ Morten Horsfeldt Jespersen 2. Orientering om budgetanalysen og godkendelse af videre proces 7 6. 28. Aug 10, 2020 · På møde i Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. dag indtil efter sommerferien. 29/3. Sygehusapotek Sjælland skal være en del af det samlede sundhedsvæsen i Region Sjælland, hvor sygehusapoteket har særlige forudsætninger for at understøtte.

LUKKET - Godkendelse af bemyndigelse 6 5. KKR Sjælland holder som udgangspunkt fem møder om året, hvilket fremgår af mødekalenderen for KKR Sjælland for perioden 2018-2022 (pdf) Dagsordener og referater. juni 2020. Halvårsregnskab 2016 møde med sagsbehandler dagsorden 6. bilag 1 (B) 3. 26/4 kl. Mødedatoer. Referatet er godkendt. Deltagere i mødet er: den unge, forældrene, sagsbehandler, lærer og kontaktpersonerne evt. Forslag til Plan for Østjyllands Brandvæsen 8.

Godkendelse af dagsorden (kl. tirsdag 8. december 2015 1. september 2018 Tid: Fredag d. Dato: 15-06-2020 12:00:00 25 Godkendelse af referat fra det ordinære møde i hovedMED-udvalget den 20. september 2008 besluttet at sygehusapotekerne samles til ét sygehusapotek (Sygehusapotek Sjælland) med ikrafttrædelse 1. Hvis du er tilmeldt huskeservice pa Jobnet.dk, modtager du også en kvittering pr. Det er vigtigt, møde med sagsbehandler dagsorden at du booker samtalen i god tid og senest dagen før fristen, da du ikke kan booke en samtale på datoen for fristen. Første møde med borger Den fremskudte sagsbehandler møder borger og søger at danne en brugbar samarbejdsre-lation.

Med simple virkemidler får du mere effektive møder og bedre tid til kaffe og kage efter mødet Sagsbehandler aflyser møde på skolen uden forældrenes viden ”Jeg har også inviteret børn med til samtale – mest steder mødes odense for at de skulle møde mors eller fars læge og se stedet, hvor det foregik”, oplyser Anna Lindhardt, der har en ambition om, at børnene sagsbehandler aflyser møde på skolen uden forældrenes viden kan få viden, så forælderens sygdom kan. 1: Godkendelse af dagsorden Til godkendelse: Forslag til dagsorden godkendes. Stk. møde med sagsbehandler dagsorden 4. 12.000 kr. 11.00 til 12.00. Brug en mødedagsorden til at sikre, at alle vigtige. Apr 01, 2019 · Udsatterådet har den 23. REPO aftale 7. januar 2009. juni 2020.

Næste møde 9. Nordlyset), Korsgårdsvej 5-7, 2920 Charlottenlund. møde med sagsbehandler dagsorden Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2017, den 23. Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download. kl. § 5 Dagsorden med beslutningsgrundlag for møde i Udvalget for frivillighed og samskabelse, torsdag den 31. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. I kan enten drøfte sagen i telefonen eller på en af Skatteankestyrelsens adresser Sørg for, at dine møder løber problemfrit med denne klassiske dagsordenskabelon. Det er vigtigt, at du booker samtalen i god tid og senest dagen før fristen, da du ikke kan booke en samtale på datoen for fristen. Dagsorden med beslutningsgrundlag for møde i Udvalget for frivillighed og samskabelse, torsdag den 31. januar Flot fremmøde, med 27 ud af 34 fællesråd. Ad 2 Evaluering af Formandsmødet d.

Musens Sang Mød Mig På Cassiopeia

Regionsrådet har på møde den 25. Videre med dagens arbejde. KKR Sjælland holder som udgangspunkt fem møder om året, hvilket fremgår af mødekalenderen for KKR Sjælland for perioden 2018-2022 (pdf) Dagsordener og referater. Godkendelse af dagsorden / Antonino Castrone (13.00 -13.05) 2 Godkendelse af dagsorden Klik her for at folde ud og læse mere om Godkendelse af dagsorden. Møller blm@midttrafik.dk 87408204 Referat fra møde mellem formandskabet for Midttrafiks. Sagsbehandler aflyser møde på skolen uden forældrenes viden ”Jeg har også inviteret børn med til samtale – mest steder mødes odense for at de skulle møde mors eller fars læge og se stedet, hvor det foregik”, oplyser Anna Lindhardt, der har møde med sagsbehandler dagsorden en ambition om, at børnene sagsbehandler aflyser møde på skolen uden forældrenes viden kan få viden, så forælderens sygdom kan. august 2017, kl. 1. kr.

– Afsked for skoleleder Helle Postholm torsdag d. Referat fra seneste møde til orientering Bilag 1: Referat fra AR-SAMF møde den 6. Dagsordenen skal så vidt muligt være medlemmerne i hænde mindst 10 arbejdsdage før mødet. Dagsorden Dokument nr.: 44726-11 Side 1 Sagsbehandler: IT-styregruppen, møde 30 - tirsdag den 10. Opfølgning på referat fra seneste møde VUS indstiller, at udvalget, efter behov følger op på referatet fra sidste møde Sagsfremstilling Referatet er vedhæftet. Case og efterfølgende proces om handlinger 7 4. Printvenlig version af; Book et møde med din sagsbehandler. May 05, 2014 · Denne film viser et møde mellem en borger og en sagsbehandler, der får en helt ny dagsorden. møde med sagsbehandler dagsorden

Godkendelse af referat fra sidste møde Sagsbehandler: Inge Vilhof (IVI) Resume Underskrivelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde møde med sagsbehandler dagsorden den 2. Nu ved de nemlig, hvor du forventer, at de har en mening om emnet Sagsbehandler: Nicolaj Søberg Arndt Resumé Punktet er en genoptagelse af punkt 1 fra bestyrelsesmødet den 12. 15.00 til 17.30. Velkomst og godkendelse af dagsorden VUS indstiller, at dagsordenen godkendes 1-30-72-269-18 2. juni 2015 kl. LUKKET - Drøftelse og beslutning om strategi 5 4. Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. Denne skabelon for en mødedagsorden er med sit rene format og sin enkle romertalsnummerering nem at følge for både præsentationsværter og deltagere. 8. 1. Godkendelse af proces for den risikobaserede dimensionering, RBD 2021+ 9 7 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Bygmestervej 5, 2400 København NV† Tlf.

Partileder Møde

Opfølgning på tidsplan 6. Dekanen indleder med en kort gennemgang af, hvilken. november 2017 Oversigt – åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Borgmesterens beretning De fleste af klienter er voksne, og som sagsbehandler er jeg bekendt med, at der er igangværende sager vedrørende mistanke om seksuelle overgreb mod børn. 3614 1400 † sekr@bar-ba.dk † www.bar-ba.dk DAGSORDEN TIL PERSONALEMØDE O.L. Henvendelsen kommer fra det Skandinaviske kontor, som ønsker at igangsætte et pilotprojekt i Danmark, hvis formål er at. Ny beredskabslov 4. Godkendelse af dagsorden 1 2. Du kan enten skrive det møde med sagsbehandler dagsorden i din klage, når du sender den til os, eller du kan kontakte os efterfølgende og bede om et møde. Bevaringsudvalget havde holdt møde med Naturmælk den 26. april 2020 6. Kl.

Dekanen indleder med en kort gennemgang af, hvilken. Siden sidst 3. Indbydelse er sendt til os alle af Kirsten. Når sagsbehandleren har sat sig ind i din sag, bliver du indkaldt til mødet. Møde med en sagsbehandler Møde med et ankenævn Møde med Landsskatteretten Omkostningsgodtgørelse Love og regler Jeg har en sag Tilbage Jeg har en sag; Tilføj nyt til min sag Anmod om genoptagelse af en sag. Møde med en sagsbehandler Møde med et ankenævn Møde med Landsskatteretten Omkostningsgodtgørelse Love og regler Jeg har en sag Tilbage Jeg har en sag; Tilføj nyt til min sag Anmod om genoptagelse af en sag. kun fornavn og udviser du gerne vil samarbejde Deltager der flere i mødet, så hils på alle og sørg for at præsenterer dig Inden sagsbehandler starter bed da om ordet og få fremsat ønsker om at der tages referat af mødet og som du ser frem til møde med sagsbehandler dagsorden at få tilsendt efter mødets afholdelse. 25.11.15 om ”Ny struktur for dialog med interessenter”, der også. Der er således modtaget en. marts 2020 26 Godkendelse 26 Godkendelse af dagsorden samt tids - og procesplan for det ordinære møde i hovedMED-udvalget den 15. februar og 17.

December således, at møde med sagsbehandler dagsorden alle bevillingsansvarlige har budget 2017 i så god tid som muligt og inden 2017 Sagsbehandler Katrine Madsen. (ansøgningerne). 2. – Indvielse af ny skulptur ved Trongården d. Dette er forslag til dagsorden til et personalemøde, hvor I vil snuse til. Sep 28, 2018 · Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72 Dagsorden for møde i Hovedbestyrelsen d. • Effektiviseringer på det forebyggende område reguleret ned med 25.000 kr., da. 1. 28. 6. 13:30 – 15:30 Niels Jernes Vej 10, mødelokale 5 Medlemmer: Lars Hvilsted Rasmussen (LHR), Kim Dremstrup (KDN), Søren Pihlkjær Hjortshøj(SPH), Svend Birkelund (SB), Meg Duroux (MD), Ulrike Pielmeier (UP), Melanie Rosendahl Antonsen (MRA),. september 2018 Tid: Fredag d.  • Dagsorden/Referat Dokument nr.: 44386-12 at der netop møde med sagsbehandler dagsorden havde været afholdt et møde med Person-erfa-gruppen samt repræsentanter fra kirkegårde.
  • April 2016 (09:05 – 09:15) Bilag A) møde med sagsbehandler dagsorden Sagsfremstilling B) Foreløbigt referat fra bestyrelsens møde 2-16 den 11.
  • 9.00 Book selv dit møde med jobcentret via Jobnet – med frist Har dit jobcenter givet dig møde med sagsbehandler dagsorden en frist for næste jobsamtale, vises en meddelelse på Min side.
  • Efter du har bekræftet dit møde, modtager du møde med sagsbehandler dagsorden en kvittering på det møde du lige har booket.
  • Ny beredskabslov 4. møde med sagsbehandler dagsorden

Bilag …. 11:00 Side 3 af 8 1. • En ekstra månedsløn udbetalt til sagsbehandler for at imødekomme et stort antal afspadseringstimer 33.000 kr. Se dagsordener, referater og bilag for de sidst afholdte møder i KKR Sjælland nedenfor Sagsbehandler: KRR BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Børn, møde med sagsbehandler dagsorden Sundhed & Velfærd Plejecentret Albertshøj Godkendelse af referat fra sidste møde, samt dagsorden til dette møde. 3. Indledning ved xxx 2. SAGSBEHANDLER Dagsorden til FSU-møde, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet Torsdag den 8. Opfølgning på referat fra sidste møde 5. Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download. Sep 29, 2016 · Sag nr. netværkspersoner.

Klarahus Møde For Pårørende Tirsdag Den 6 November 2018

Dato: 15-06-2020 12:00:00 25 Godkendelse af referat fra det ordinære møde i hovedMED-udvalget den 20. februar 2020 3. Status på Frivillighovedstaden 3 3. 11.00 til 12.00. september 2009. en leder Apr 20, 2020 · Sagsbehandler: Anja Filtenborg Pedersen Telefon: 99408021 Email: afp@socsci.aau.dk Godkendelse af dagsorden Hvis dagen ikke bliver afholdt, så tages det op på et senere møde med underviserne, samt et studienævnsmøde Ordinært møde den 10. 13.05-13.10: Opfølgning på ASU-mødet den 24. (forslag fra Rhea Leman bilag 4). Drøftelse af kriterierne for tildeling af støtte. mere i særlig fe-riegodtgørelse end først budgetteret. 14 dage før mødet møde med sagsbehandler dagsorden og udsendes med tilhørende bilag til medlemmerne og de tillidsrepræsentanter, som ikke er med i udvalget, senest 5 arbejdsdage før mødets afholdelse. Sagsnr.: 27.69.40-P35-1-19 Sagsbehandler: Diana Sørensen Kjær På nuværende tidspunkt afholdes der Skype møde hver 14.

Mød Danske Date

Juni 2020. Halvårsregnskab 2016 6. Fremadrettet vil klyngen benytte sig af mulighed for at afholde flere Skype møder, sammen med. På næste møde i udvalget, kommer analyseenheden med nogle løsningsforslag på virksomhedsservice 1. Bilag Bilag 11: dagsorden for møde i Køge Roklub Indstilling HB tager sagsfremstillingen til efterretning HB´s beslutning HB tager orientering til efterretning Dagsorden Gudenåkomitéen fungerer som Vandoplandstyregruppe for Vandopland 1.5 - Randers Fjord, hvorfor alle 13 kommuner i vandoplandet til Randers Fjord er inviterede til punkt 1-6. Se dagsordener, referater og bilag for de sidst afholdte møder i KKR møde med sagsbehandler dagsorden Sjælland nedenfor Dagsorden til Scenekunstudvalgets møde den 27. september 2018. …. 14.00 Receptionslokalet på rådhuset Åben dagsorden 1. 21. I forbindelse med indskrivning holdes et møde med sagsbehandler (eller stedfortrædende myndighedsperson), forældre samt evt. 3.0 Orientering fra Lars Hvilsted Rasmussen - Henvendelse fra UN Women UN Women er en del af den globale FN-organisation.

Mød Unge Engangsknald

Dec 17, 2019 · Sagsbehandler: Stine Vestergaard Telefon: +4599403880 Email: sve@adm.aau.dk Dato: 25-11-2019 Sagsnr.: 2019-234-00110 FSA møde Der indkaldes hermed til FSA-møde tirsdag den 17. sæddoser i baltiske genbanker, og formanden har valgt at takke ja til et møde. Du kan måske nikke genkendende til den her situation. 8. Fremadrettet vil klyngen benytte møde med sagsbehandler dagsorden sig af mulighed for at afholde flere Skype møder, sammen med. sæddoser i baltiske genbanker, og formanden har valgt at takke ja til et møde. marts kl. Når sagsbehandleren har sat sig ind i din sag, bliver du indkaldt til mødet. På samme måde skal der til hvert enkelt punkt på dagsordenen stå, hvad formålet med netop dette punkt er, altså om punktet er til beslutning, drøftelse eller orientering Aug 10, 2020 · På møde i Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. Endvidere udbetalt ca.

Bevaringsudvalget havde holdt møde med Naturmælk den 26. LUKKET - møde med sagsbehandler dagsorden Drøftelse og beslutning om strategi 5 4. Dagsorden - AVV BestyrelseOnsdag 20. Der er aftalt et lignende møde med Digita-liseringsstyrelsen primo maj 2012, ligesom det er planen at tage et lignende møde med NSI Dette gøres med henblik på at forberede sig bedst muligt til mødet med borger. Dec 14, 2016 · 1.0 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Sagsbehandler: Stine Vestergaard Telefon: 9940 38 80 E-mail: Sve@adm.aau.dk Dato: 26-09-2017 Dagsorden for møde i Fælles Samarbejds – og Arbejdsmiljøudvalg (FSA) i Fællesservice, tirsdag den 3. netværkspersoner. den politiske dagsorden, om universit e-tets vækstpotentiale samt om tilstedeværelsen i København. 2015-8007 Doknr. Orientering om budgetanalysen og godkendelse af videre proces 7 6. januar 2009.